• H0
 • N
 • TT
 • Z
171656

2K-modelwater

 • H0
 • N
 • TT
 • Z
171656

direct beschikbaar

€ 39,99

Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten

Indeling volgens de CLP-verordening:
WAARSCHUWING
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxyharz (durchschnittliches Zahlenmittel des Molekulargewichts ≤ 700), 1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
Verdere informatie
 • Schadelijk bij inslikken.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Na het werken met dit product de handen, onderarmen en het gezicht grondig wassen.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
 • NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
 • Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
 • Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

In een oogopslag

Spoorbreedte
 • Asset-2 H0
 • Asset-1yVIJNcI140FhB N
 • Asset-1eHFx47rdQltQBImYjpvGbx7SeQ TT
 • Asset-11RpPsKiYE2tw0 Z
Kategorie
Meren en water
EAN
4104090716561
"

Waterontwerp met 2K-Modelwater
– Bedrieglijk echte resultaten

Maak zo natuurgetrouw mogelijke een vijver, meer of beek in uw modellandschap. Plaats uw scheepsmodellen op unieke wijze in het decor. Schep realistische details met een kleine dijk.

Met het twee-componenten modelwater lukt dat heel eenvoudig. Het transparante giethars en de verharder kunnen in een paar stappen worden gedoseerd en gemengd en zijn heel snel klaar voor gebruik. Opbrengst: ca. 300 ml.

Ondergrond

Als ondergrond zijn alle materialen, zoals hout, gedroogd gips of schuimmateriaal, zoals bijv. Styrodur® geschikt. De ondergrond kan zijn ingekleurd verf en van ontwerpelementen zoals bijv. stenen of hout zijn voorzien.

Inkleuring

Omdat waterpartijen slechts zelden volledig kleurloos zijn, kunnen droge pigmenten van elke soort, bijv. Patineer set Kleurpigmenten, Art. 170695 worden toegevoegd.

"
Lees verder
Waterfolie
Inhoud 0.1378 M2 (€ 126,92 * / 1 M2)
€ 17,49
Modelwater, blauwgroen
Inhoud 0.24 Liter (€ 87,46 * / 1 Liter)
€ 20,99
Modelwater
Inhoud 0.24 Liter (€ 87,46 * / 1 Liter)
€ 20,99
Watereffect
Inhoud 0.06 Liter (€ 174,83 * / 1 Liter)
€ 10,49
Wegdekverf, 250 ml
Inhoud 0.25 Liter (€ 41,96 * / 1 Liter)
€ 10,49
Decorplaat Profi, Gestapelde muur
Inhoud 0.0463 M2 (€ 211,45 * / 1 M2)
€ 9,79
Decorplaat Profi, Natuursteenblokken
Inhoud 0.0925 M2 (€ 113,41 * / 1 M2)
€ 10,49
Teflon® smeermiddel – speciaal holle naald, 25 ml
Inhoud 0.025 Liter (€ 391,60 * / 1 Liter)
€ 9,79
Watereffect
Inhoud 0.06 Liter (€ 174,83 * / 1 Liter)
€ 10,49
Ijzeren hekwerk, 1820 mm
Inhoud 1.82 Meter (€ 4,77 * / 1 Meter)
€ 8,69
Decorplaat Profi Tunnelbuizen, Rotsstructuur
Inhoud 0.074 M2 (€ 80,95 * / 1 M2)
€ 5,99
Decorplaat Profi, Natuursteenmuur
Inhoud 0.0925 M2 (€ 113,41 * / 1 M2)
€ 10,49
Klinkerbestra­ting voor plein
Inhoud 0.1152 M2 (€ 128,39 * / 1 M2)
€ 14,79
Figurenlijm
Inhoud 0.03 Kilogramm (€ 233,00 * / 1 Kilogramm)
€ 6,99