Herroeping

Voor gebruikers geldt het volgende herroepingsrecht

(1) Herroepingsrecht

U kunt de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de expediteur is, de laatste goederen in bezit hebt of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Gebr. Faller GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, telefoon: +49 (0)7723/651-0, fax: +49 (0)7723/651-123, e-mail: info@faller.de) middels een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde (aan het einde van deze pagina) voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, dan zullen we u onverwijld (bijv. per e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping doen toekomen. Voor de toekenning van de termijn volstaat het dat u de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

(2) Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn gemaakt doordat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden, meest voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalwijze die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gehanteerd, tenzij er met u iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u in verband met deze terugbetaling heffingen in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen weer hebben ontvangen of totdat u kunt aantonen dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het vroegste tijdstip is.

U dient de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn is toegekend als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De onmiddellijke kosten voor het retourneren van de goederen komen voor uw rekening. Een eventueel waardeverlies van de goederen wordt u alleen in rekening gebracht als dit waardeverlies op een voor de inspectie van de staat, de eigenschappen en de werkwijze van de goederen niet noodzakelijke omgang met u is terug te voeren.

(3) Bijzondere aanwijzingen - uitsluiting van het herroepingsrecht

Conform § 312g lid 2 BGB bestaat er geen herroepingsrecht bij overeenkomsten inzake de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan voor de productie een individuele keuze of bestemming door de consument maatgevend is of die eenduidig op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou zijn verstreken. Van een herroepingsrecht is voorts geen sprake bij de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de betreffende verzegeling na de levering is verwijderd.


Voorbeeld herroepingsformulier

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.


Herroeping

Ter attentie van:
Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
D-78148 Gütenbach
Fax: +49 7723 651 123
E-mail: info@faller.de

Bij deze herroep ik de door mij afgesloten overeenkomst inzake de koop van de volgende goederen (a.u.b. aanvullen):

Besteld op/ontvangen op (doorstrepen wat niet van toepassing is):

Naam consument:

Adres (straatnaam):

Adres (postcode, plaatsnaam):

Handtekening (alleen bij verklaring op papier):

Datum:

Download