Gegevensbescherming

Algemene privacyverklaring

Bij ons, Gebr. FALLER GmbH, staat de bescherming van uw persoonsgegevens zeer hoog in het vaandel en wij willen u op deze plaats informatie verstrekken over de gegevensbescherming in ons bedrijf. Deze privacyverklaring verduidelijkt de manier van verwerking van uw persoonsgegevens binnen ons onlineaanbod.

 

A. ALGEMENE INFORMATIE

I. De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 4, lid 7 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
Duitsland

Telefoon: +49 7723 651 0
Fax: +49 7723 651 123

Zie ons colofon.

 

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken door een e-mail te sturen aan datenschutz@faller.de of via gewone post aan ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming'.

III. Soorten gegevens die worden verwerkt:

Als u ons onlineaanbod bezoekt en er gebruik van maakt, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadres. Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, slaan wij deze op en gebruiken wij ze in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld voor de uitvoering van overeenkomsten, het beantwoorden van vragen of precontractuele maatregelen. Bovendien kunnen bij een bezoek aan onze website met name gebruiksgegevens zoals toegangstijden, bezochte websites en metadata zoals IP-adressen, informatie over het besturingssysteem en internetserviceprovider worden verwerkt.

Hierover informeren wij u in onze privacyverklaring. 

 

IV. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw gegevens vindt alleen plaats als er sprake is van een in artikel 6, lid 1 van de AVG genoemde rechtsgrondslag, in het bijzonder

• bij het verkrijgen van uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG,

• voor het uitvoeren van een overeenkomst of een precontractuele maatregel op grond van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen,

• om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf op grond van artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG is onderworpen, 

• ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, mits de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang.

In deze privacyverklaring delen wij u de relevante rechtsgrondslag voor de verschillende verwerkingsactiviteiten afzonderlijk mee. Een verwerking kan daarbij ook op meerdere rechtsgrondslagen berusten.

 

V. Doorgifte van gegevens, doorgifte naar andere landen

1. Doorgifte van gegevens aan gegevensverwerkers en derden

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (gegevensverwerkers of derden) bekend maken of doorgeven, of op een andere manier toegang tot deze gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming, in het bijzonder

• als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd,

• het doorgeven van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, op grond van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de precontractuele maatregelen,

• om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG,

• de doorgifte noodzakelijk is voor de behartiging van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.) en voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger, beschermenswaardig belang heeft bij het niet bekendmaken van uw gegevens.

Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als het gaat om acties, prijsvragen, overeenkomsten of soortgelijke diensten die wij samen met partners aanbieden. Meer informatie hierover krijgt u bij het verstrekken van uw persoonsgegevens of kunt u vinden in de beschrijving van het desbetreffende aanbod.

Als wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamde "verwerkingsovereenkomst", gebeurt dit in overeenstemming met artikel 28 van de AVG.

 

2. Doorgifte aan derde landen

Als wij gegevens rechtmatig in een derde land verwerken (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of doorgifte van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als er wordt voldaan aan de speciale voorwaarden van artikelen 44 e.v. van de AVG. De verwerking vindt met name plaats op basis van specifieke garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU of de totstandkoming van de EU-standaardclausules inzake gegevensbescherming.

 

VI. Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

– het recht op inzage op grond van artikel 15 van de AVG,

– het recht op rectificatie op grond van artikel 16 van de AVG of op verwijdering op grond van artikel 17 van de AVG,

– het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de AVG,

– het recht op bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21 van de AVG,

– het recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20 van de AVG.

(2) Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u op grond van artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u woonachtig bent, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. 

De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is de

Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Baden-Württemberg

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
Duitsland

Telefoonnummer: +49 711 615 541 0
Faxnummer: +49 711 615 541 15

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

 

VII. Het recht op het intrekken van toestemming en het recht op bezwaar 

1. Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens 

U heeft op grond van artikel 21 van de AVG te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Bij het uitoefenen van uw recht op bezwaar vragen wij u de redenen uiteen te zetten waarom uw persoonsgegevens niet op de door ons uitgevoerde wijze mogen worden verwerkt. Als er sprake is van een gerechtvaardigd bezwaar, zullen wij de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of dwingende legitieme redenen aantonen om de verwerking voort te zetten die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die dienen voor de instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u te allen tijde het recht om tegen de verwerking voor dergelijke publiciteitsdoeleinden bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

 

2. Recht op intrekking van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot het moment van intrekken is uitgevoerd.

 

3. U kunt uw bezwaar of intrekking via de volgende contactgegevens aan ons kenbaar maken: 

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
Duitsland

E-mail: datenschutz@faller.de

VIII. Het verwijderen van gegevens en de bewaartermijn

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het kader van deze privacyverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaarplichten, bijvoorbeeld in het geval van gegevens die om commerciële of belastingtechnische redenen moeten worden bewaard. Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland is het om commerciële en belastingtechnische redenen mogelijk dat de gegevens tot 10 jaar moeten worden bewaard. 

 

B. AFZONDERLIJKE GEGEVENSVERWERKING 

I. Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft om u in staat te stellen de website te bezoeken. De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Daarbij vindt geen koppeling met andere bezoekersgegevens plaats. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het leveren van de kernfunctionaliteiten van de website die absoluut noodzakelijk zijn voor een kwalitatieve, veilige en stabiele werking van de website.

– IP-adres

– Datum en tijd van de aanvraag

– Tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)

– Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

– Toegangsstatus/HTTP-statuscode

– Per keer overgedragen hoeveelheid gegevens

– Website waarvan de aanvraag komt

– Browser

– Besturingssysteem en de interface hiervan

– Taal en versie van de browsersoftware

In het kader van het gebruik van onze online diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de desbetreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen en die van de gebruikers ter bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. 

Het verzamelen van loggegevens voor het ter beschikking stellen van de website, met inbegrip van de opslag ervan in logbestanden, is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Daarom kan de gebruiker hiertegen in de regel geen bezwaar maken. Dit geldt niet voor loggegevens die afgezien van louter informatief gebruik in het kader van verschillende op onze website aangeboden diensten worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting over de afzonderlijke diensten in deze privacyverklaring.

De door ons gebruikte hostingdiensten van onze externe provider zijn gericht op het leveren van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van deze website. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt ook in de functionele en veilige beschikbaarstelling van deze website.

(2) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij meerdere diensten aan waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Hiervoor moet u meestal aanvullende persoonsgegevens verstrekken die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde beginselen voor gegevensverwerking van toepassing zijn. Specifieke informatie hierover vindt u in deze privacyverklaring.

 

II. Cookies

Naast de bovengenoemde gegevens worden er ook cookies op uw computer opgeslagen als u onze website gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw harde schijf, die aan de door u gebruikte browser is toegewezen, worden opgeslagen en waardoor naar de locatie die het cookie bepaalt (hier door ons) bepaalde informatie stroomt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hierna worden toegelicht:

a) Tijdelijke cookies 
b) Permanente cookies
c) Cookies van derden

a) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Daartoe behoren vooral de sessiecookies. Deze slaan een zogenoemde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser bij de gemeenschappelijke sessie kunnen worden ingedeeld. Daardoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

b) Permanente cookies blijven ook na het sluiten van de browser opgeslagen. Ze worden na een vooraf bepaalde periode, die per cookie kan verschillen, automatisch verwijderd. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

c) Met "Cookies van derden” worden cookies bedoeld die worden aangeboden door andere aanbieders dan degene die het onlineaanbod ter beschikking stelt (als het om diens cookies gaat, spreekt men van "Eerstepartijcookies").

 

Cookies die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies, zodat hij zijn diensten technisch foutloos en geoptimaliseerd kan aanbieden. Als er andere cookies worden opgeslagen (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag), worden die in deze privacyverklaring apart behandeld. 

 

Als u niet wilt dat er op uw computer cookies worden opgeslagen, kunt u de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van uw browser worden verwijderd. 

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan bij een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden gemeld via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of via de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. 

Houd er rekening mee dat het in dat geval mogelijk is dat u niet alle functies van dit onlineaanbod kunt gebruiken.

 

IX. Contact opnemen 

Als u actief contact met ons opneemt via e-mail, contactformulier of telefoon, worden de door u verstrekte persoonsgegevens verzameld en verwerkt om uw verzoek af te handelen. Hierbij gaat het met name om uw naam en contactgegevens (e-mailadres, adres, mobiel telefoonnummer) en andere door u verstrekte informatie. 

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de verwerking van de aanvraag. Als uw contact tot doel heeft een contract te af te sluiten of uit te voeren, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.

Wij verwijderen e-mailverzoeken en andere contacten binnen een redelijke termijn, waarbinnen het sluiten van een overeenkomst of iets dergelijks niet meer te verwachten is, of als er wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens te bewaren, beperken wij de verwerking ervan.

 

X. Gebruik van onze webshop

(1) Als u een bestelling in onze webshop wilt plaatsen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens verstrekt die wij nodig hebben voor de afhandeling van uw bestelling, dus de gegevens met betrekking tot de overeenkomst, het bedrag en de ontvanger, zoals naam, adres, rekening- of creditcardnummer. Verplichte gegevens voor de verwerking van de overeenkomsten zijn apart aangegeven, andere gegevens zijn vrijwillig. De door u ingevoerde gegevens verwerken we voor de afhandeling van uw bestelling. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens aan noodzakelijke derden, zoals leveranciers of onze eigen bank, doorgeven. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking en het gebruik van externe betalingsdienstaanbieders is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Bovendien maken wij gebruik van externe aanbieders van betalingsdiensten op basis van onze gerechtvaardigde belangen op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

Ook kunnen wij onder de wettelijke voorwaarden klantgegevens verwerken om hen te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio. Ook hier ligt ons gerechtvaardigd belang in artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

(2) Uw betalingsgegevens worden afhankelijk van het door u gekozen betaalmiddel aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder doorgegeven. De verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens ligt bij de betalingsdienstaanbieder. Op de betalingstransacties zijn de algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders van toepassing, die op de desbetreffende websites of transactietoepassingen kunnen worden geraadpleegd.

Wij maken gebruik van de volgende externe betalingsdienstaanbieders:

 

- PayPal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

- Visa (https://www.visa.de/legal/global-privacy-notice.html)

- Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html)

- Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/)

 

(3) Wij bieden u de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken waarmee wij uw gegevens voor toekomstige aankopen kunnen opslaan. Als u een account aanmaakt onder "Mijn FALLER" worden de door u opgegeven gegevens, zoals voornaam, achternaam, adres of e-mailadres, herroepelijk opgeslagen. U kunt de gegevens te allen tijde in de klantenzone bewerken. U kunt uw "Mijn FALLER" account te allen tijde zelfstandig opzeggen. 

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van het klantenaccount is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. 

Wij kunnen de door u verstrekte e-mails gebruiken om u technische informatie over het klantenaccount te sturen. Tegen dit reclamegebruik kunt u te allen tijde bezwaar maken (zie A – VII van deze privacyverklaring).

(4) Wij zijn handels- en fiscaalrechtelijk verplicht om uw adres-, betaal- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. We hanteren echter een beperking in de verwerking, d.w.z. dat uw gegevens slechts worden gebruikt voor het naleven van de wettelijke verplichtingen.

(5) Om onbevoegde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt de bestelprocedure via TLS-techniek versleuteld.

 

XI. Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u op de hoogte houden van onze laatste nieuwtjes, deskundige tips en exclusieve aanbiedingen met betrekking tot ons assortiment. 

(2) Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij na uw aanmelding een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en de tijdstippen van de aanmelding en van de bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen helderen.

(3) Het gebruik van de externe dienstverlener Inxmail

Voor de technische implementatie van de nieuwsbriefservice, met name voor personalisatie, analyse, automatisering, e-mailcampagnes en documentatie, maken wij gebruik van de diensten van onze contractpartner Inxmail GmbH (Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg). Deze is op grond van artikel 28 van de AVG contractueel verplicht tot naleving van onze instructies en de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Meer informatie over regelgeving inzake gegevensbescherming van Inxmail vindt u op: https://www.inxmail.de/datenschutz 

(4) Het enige verplichte gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, apart aangegeven, gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

(5) U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen en u kunt u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt uw toestemming intrekken door op de link in elke nieuwsbrief-e-mail te klikken, door een e-mail te sturen naar newsletter@faller.de of door een bericht te sturen naar de contactgegevens in het colofon.

Als u uw toestemming intrekt, slaan wij uw gegevens van de aan- en afmelding in geanonimiseerde vorm op in een blokkeerlijst voor documentatie- en statistische doeleinden en ter voorkoming van eventuele e-mailreclame zonder toestemming.

 

XII. Gebruik van Google Analytics

(1) Omvang van de gegevensverwerking

Indien u uw toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De aanbieder van deze dienst in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die met cookies over uw gebruik van deze website wordt geregistreerd, wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.

Wij gebruiken de functie User ID. Met User ID kunnen wij een of meer sessies (en de activiteiten binnen die sessies) koppelen aan een unieke, permanente ID en betrokkenheidsgegevens analyseren, ook als de sessies zijn gestart vanaf meerdere apparaten.

Wij gebruiken de functie ‘anonymizeIP’ (zog. IP-masking). Door anonimisering van het IP-adres op deze website verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw bezoek aan onze website worden onder andere de volgende gegevens geregistreerd:

– de pagina's die u heeft bezocht, uw “klikpad”

– het bereiken van “website-doelen” (conversies, bijv. aanmelding voor nieuwsbrieven, downloads, aankopen)

– uw gebruikersgedrag (bijvoorbeeld klikken, duur van het bezoek, bouncepercentages)

– uw locatie bij benadering (regio)

– uw IP-adres (in verkorte vorm)

– technische informatie over uw browser en de door u gebruikte eindapparaten (bijv. taalinstelling, schermresolutie)

– uw internetprovider

– de referrer-URL (via welke website/reclame u op deze website bent beland)

(2) Doel van de gegevensverwerking

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen. Deze rapporten van Google Analytics dienen om onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

(3) Ontvanger

De ontvanger van de gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland als gegevensverwerker. Hiervoor hebben wij met Google een verwerkingscontract afgesloten. Google LLC met zetel in Californië in de Verenigde Staten en indien nodig Amerikaanse autoriteiten kunnen toegang krijgen tot de gegevens die bij Google opgeslagen worden.

(4) Overdracht naar derde landen

Overdracht van gegevens in de Verenigde Staten kan niet uitgesloten worden.

(5) Duur van de opslag

De door ons verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. De door Google gebruikte prestatiecookie vervalt echter pas na een periode van 2 jaar. Hierop hebben wij geen invloed. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.

Verder kunt u de registratie en de verwerking van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) verhinderen door:

a. uw toestemming niet te geven voor het plaatsen van cookies of

b. de browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics HIER te downloaden en te installeren.

U kunt de opslag van cookies ook verhinderen via de instellingen van uw browsersoftware. Indien u uw browser alle cookies laat blokkeren, is het mogelijk dat u bepaalde functies op deze en andere websites niet meer volledig kunt gebruiken.

(6) Rechtsgrond en herroepingsrecht

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming voor gebruik in de toekomst te allen tijde intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar uw keuze te wijzigen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en gegevensbescherming bij Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en op https://policies.google.com/?hl=de.

 

XIII. Gebruik van plug-ins voor sociale media

(1) We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook en Twitter. We gebruiken daarbij de zogenaamde tweekliksoplossing. Dit houdt in dat als u onze website bezoekt er in eerste instantie in principe geen persoonlijke gegevens aan de aanbieder van de plug-in worden doorgegeven. De aanbieder van de plug-in herkent u aan de hand van de markering op het vierkantje boven zijn beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om door middel van de button rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt, en het daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de desbetreffende website van ons onlineaanbod heeft opgeroepen. Daarnaast worden de onder B-I van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook wordt volgens Facebook in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door activering van de plug-in worden uw persoonsgegevens aan de desbetreffende aanbieder van de plug-in overgedragen en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de Verenigde Staten) opgeslagen. Omdat de aanbieder van de plug-in de gegevens vooral via cookies verzamelt, adviseren we u alle cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser te verwijderen, voordat u op het grijs gemaakte vakje klikt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de opslagtermijnen. Ook beschikken wij niet over informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

(3) De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het weergeven van behoeftegerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft een recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de aanbieder van de desbetreffende plug-in om dit recht uit te oefenen. Door middel van de plug-ins kunt u met sociale netwerken en andere gebruikers communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

(4) De doorgifte van gegevens vindt plaats onafhankelijk van het feit of u een account heeft bij de aanbieder van de plug-in en daar bent ingelogd. Als u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd worden uw bij ons verzamelde gegevens direct gekoppeld aan uw bestaande account van de aanbieder van de plug-in. Als u de geactiveerde button aanklikt en bijvoorbeeld naar de website linkt, slaat de aanbieder van de plug-in deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze publiekelijk met uw contacten. Wij adviseren u om u na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, maar vooral voordat u de button activeert, omdat u op die manier kunt voorkomen dat uw profiel wordt gekoppeld aan de plug-in van de aanbieder.

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaringen van deze aanbieders hieronder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en over de mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de desbetreffende aanbieders van de plug-in en URL’s met hun mededelingen over gegevensbescherming:

a) Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

Nadere informatie over de aanbieder en zijn gegevensverwerking vindt u op:

https://www.facebook.com/terms/

https://www.facebook.com/privacy/explanation/

https://www.facebook.com/policy/cookies/

b) Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02, AX07 IRELAND)

https://twitter.com/de/privacy 

Een passend beschermingsniveau voor de doorgifte van gegevens wordt gewaarborgd door de sluiting van de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1487055654356&uri=CELEX:32010D0087).

 

XIV. Integratie van externe scripts

Wij gebruiken externe JavaScript-code. De bibliotheken van de verschillende aanbieders worden extern via het CDN (Content Delivery Network) "CDNJS" geïntegreerd om altijd toegang te hebben tot de meest recente en veiligste versie. Wij gebruiken de externe code van het JavaScript-framework Modernizr. Met dit script kunnen in het bijzonder de gebruikers van Internet Explorer onze pagina's geoptimaliseerd gebruiken. 

De levering wordt uitgevoerd door de externe partij Cloudflare Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA, 94107). De aanbieder voor Europa is Cloudflare Germany GmbH (Rosental 7, 80331 München). Nadere informatie vindt u op https://cdnjs.com, https://www.cloudflare.com en op https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/. 

 

Door het gebruik ervan verkorten wij de laadtijden van onze website, omdat de kans groot is dat u het CDN al op een andere website heeft gebruikt. In dat geval kan uw browser teruggrijpen op de in de cache opgeslagen kopie en hoeft hij deze niet nog een keer te downloaden. Als uw browser geen kopie in de cache heeft opgeslagen, worden gegevens zoals uw IP-adres door uw browser aan het overeenkomstige CDN overgedragen. De gegevens kunnen daarvoor ook in de VS worden verwerkt.

 

 

De rechtsgrondslag voor dit gebruik is ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. Dit ligt in de optimalisatie van onze website, in het bijzonder de gebruiksvriendelijke vormgeving door verbeterde laadtijden en de geoptimaliseerde en apparaatoverstijgende uniforme en overzichtelijke presentatie van de inhoud.

 

XV. YouTube

Wij gebruiken de dienst YouTube om video's in te sluiten. De verantwoordelijke aanbieder in Europa is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Rechtsgrondslag is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG,

YouTube maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over de bezoekers van zijn website. YouTube gebruikt deze onder andere om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. De cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. Daarbij kunnen gegevens naar de VS worden doorgegeven en worden gekoppeld aan andere gegevens van andere Google-diensten, met name als u bij uw Google-account bent ingelogd. Om de gegevensoverdracht te beveiligen, hebben wij de standaard clausules inzake gegevensbescherming van de EU afgesloten. Als u niet wilt dat deze gegevens aan YouTube en Google worden doorgegeven, kunt u dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt. 

Onder de verwerkte gegevens vallen: 

- informatie over de gebruikte apparaten en browsers (bijv. unieke identificaties, IP-adres, gebruikers-ID van Google, gebruikers-ID van YouTube, type en instellingen, besturingssysteem, mobiel netwerk). 

- Uw activiteiten (bekeken video's, datum en tijd van het bezoek aan de desbetreffende website, bezochte websites, interacties).

- Locatiegegevens

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van de gegevens en de verdere gegevensverwerking door YouTube en Google. U heeft een recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel door YouTube, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Om de gegevensoverdracht te beperken voordat een video daadwerkelijk wordt gestart, gebruiken wij de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze site opslaat voordat ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door het gebruik van de geavanceerde privacymodus echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten. Zo maakt YouTube een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk als u onze website bezoekt - ongeacht of u wel of niet een video bekijkt. 

Bovendien sluiten wij de video's op onze website zo in dat een overdracht van uw gegevens aan de partners van YouTube (het Google DoubleClick-netwerk) pas begint als u actief op de video klikt. 

Nadere informatie over de gegevensbescherming door YouTube en Google vindt u in hun privacyverklaring op: https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de  en op https://policies.google.com/privacy?hl=de 

 

XVI. Facebook-pixels

Op onze website maken wij gebruik van de zogenaamde “Facebook-pixels" en de daarmee verbonden marketingdiensten van het sociale netwerk Facebook om ons onlineaanbod te analyseren, te optimaliseren en economisch te exploiteren. De dienstverlener die in de EU verantwoordelijk is voor deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. 

 

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. 

 

(1) De volgende gegevensverwerkingen vinden daarbij plaats:

Met behulp van de Facebook-pixels kan Facebook de bezoekers van ons online-aanbod bepalen als doelgroep voor het tonen van advertenties (de zogenaamde "Facebook-Ads"), omdat wij het gedrag van onze bezoekers kunnen volgen nadat zij een advertentie op Facebook hebben bekeken of erop hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar onze website. Daarom gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven. Zo kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen wij toekomstige reclamemaatregelen optimaliseren. 

Met behulp van de Facebook-pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruikers en geen storend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixels kunnen wij ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, omdat wij kunnen zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat zij op een Facebook-advertentie hebben geklikt (de zogenaamde “conversie“).

Voor zover met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens op onze website worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 van de AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na doorgifte maakt geen deel uit van de gedeelde verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking. Deze kunt u vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website volgens de voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht om dit aan Facebook door te geven. 

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken. Dit stelt Facebook in staat om zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook advertenties weer te geven. Dit gebruik van gegevens kan door ons als websitebeheerder niet worden beïnvloed. 

(3) Verder benutten wij bij het gebruik van de Facebook-pixels de extra functie "advanced matching". Hierbij worden gegevens als telefoonnummers, e-mailadressen van de ontvangers van de nieuwsbrief of Facebook-ID's van gebruikers (gecodeerd) aan Facebook doorgegeven om doelgroepen (“Custom Audiences" of “Look Alike Audiences") te creëren. 

De upload dient alleen om ontvangers van onze Facebook-advertenties te bepalen. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat de advertenties alleen worden getoond aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in onze informatie en diensten.

De aldus verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem. Ze worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt zodat een verbinding met uw Facebook-account mogelijk is, en Facebook gebruikt de gegevens in overeenstemming met het privacybeleid voor eigen reclamedoeleinden. Dit betreft de gebruikersnaam, de cookie-ID, de gebruikers-ID en de advertentie-ID. Meer informatie over "geavanceerde matching" vindt u op https://www.facebook.com/business/help/611774685654668. Facebook verwerkt deze gegevens als onze gegevensverwerker. Details zijn te vinden in de gebruikersovereenkomst van Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience en https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing . 

 

(4) Op grond van de gebruikte marketingtools maakt uw browser bij een bezoek aan onze website automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Facebook worden verzameld en stellen u daarom de ons bekende processen voor: Door insluiting van de Facebook-pixels ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website heeft bezocht of op een van onze advertenties heeft geklikt. Als u bij een dienst van Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Facebook bent aangemeld of niet bent ingelogd, kan de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken te weten komen en gebruiken om uw profiel aan te maken.

De verzamelde informatie wordt doorgegeven aan Facebook en opgeslagen op de Facebook-servers in de VS of in andere derde landen. Deze gegevensoverdrachten zijn noodzakelijk om de diensten te leveren die in de meta-gebruiksvoorwaarden worden beschreven. Voor deze gevallen heeft de aanbieder zich naar eigen zeggen een standaard opgelegd die overeenkomt met het vroegere EU-VS-privacyschild en heeft hij beloofd bij de internationale doorgifte van gegevens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Facebook gebruikt hiervoor de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules inzake gegevensbescherming (zie https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp) of goedgekeurde adequaatheidsbesluiten (zie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

 

(5) Algemene informatie over het tonen van Facebook-advertenties (advertenties) in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixels en de werking ervan vindt u in de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

Naast de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken via onze consent-banner, heeft u de volgende mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixels en het gebruik van uw gegevens voor het tonen van Facebook-advertenties: 

Om in te stellen welke soorten advertenties u binnen Facebook te zien krijgt, gaat u naar de door Facebook ingestelde pagina en volgt u daar de aanwijzingen die betrekking hebben op de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings/ads, https://de-de.facebook.com/help/568137493302217. 

 

Als u geen Facebook-account bezit, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor het meten van het bereik en voor reclamedoeleinden via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

 

 

XVII. Stand van zaken en wijzigingsvoorbehoud

Dit privacybeleid is op dit moment geldig en is gedateerd: april 2023.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen die erop staan of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen. U kunt het actuele privacybeleid te allen tijde raadplegen op onze website https://www.faller.de/datenschutz en afdrukken (toetsencombinatie: Ctrl + P).