FALLER gebruikt cookies om de website optimaal vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren. Door de website verder te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. In onze Privacy policy vindt u meer informatie over het thema cookies.Akkoord

Algemene privacyverklaring

1. Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk zijn te betrekken, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 4 lid 7 Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
Duitsland
Telefoon: +49 7723 651 0
Fax: +49 7723 651 123
(zie colofon).

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u via datenschutz@faller.de of op ons postadres met de toevoeging »der Datenschutzbeauftragte«.

(3) Bij uw contactopname met ons per e-mail worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband ontstane gegevens wissen wij nadat de opslag niet meer noodzakelijk is, of we beperken de verwerking indien wettelijke bewaarplichten bestaan.

(4) Indien wij voor individuele functies van ons aanbod willen terugvallen op gemachtigde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail over de betreffende procedures informeren. Daarbij noemen we ook de vastgestelde criteria voor de bewaartermijn.

2. Uw rechten

(1) U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

– recht op inzage,
– recht op rectificatie of wissing,
– recht op beperking van de verwerking,
– recht van bezwaar tegen de verwerking,
– recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2) U hebt bovendien het recht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming uw beklag te doen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is de

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstraße 10a
70172 Stuttgart
Duitsland
Telefoon: +49 711 615 541 0
Fax: +49 711 615 541 15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

3. Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij het louter informatieve gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of op een andere manier informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 zin 1 punt f) AVG):

– IP-adres
– Datum en tijd van de aanvraag
– Tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
– Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
– Toegangsstatus/HTTP-statuscode
– Per keer overgedragen hoeveelheid gegevens
– Website waarvan de aanvraag komt
– Browser
– Besturingssysteem en de interface hiervan
– Taal en versie van de browsersoftware

(2) In aanvulling op de hiervoor genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw harde schijf, die aan de door u gebruikte browser is toegewezen, worden opgeslagen en waardoor naar de locatie die het cookie bepaalt (hier door ons) bepaalde informatie stroomt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hierna worden toegelicht:

– Tijdelijke cookies (daartoe b)
– Permanente cookies (daartoe c)

b) Tijdelijke cookies worden geautomatiseerd gewist wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren vooral de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser bij de gemeenschappelijke sessie kunnen worden ingedeeld. Daardoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden geautomatiseerd na een vastgestelde tijdsduur gewist. Deze tijdsduur kan naargelang het cookie verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

d) U kunt uw browserinstelling overeenkomstig uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van third-party-cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

4. Verdere functies en aanbod op onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Daartoe moet u doorgaans verdere persoonsgegevens vermelden, die wij voor het leveren van de betreffende dienst gebruiken en waarvoor de hiervoor genoemde principes m.b.t. de gegevensverwerking gelden.

(2) Ten dele maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en gevolmachtigd. Zij zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, indien actiedeelnames, winacties, contractsluitingen of soortgelijke diensten door ons in samenwerking met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover krijgt u bij het vermelden van uw persoonsgegevens of in de beschrijving van de aanbieding.

(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u in de beschrijving van de aanbieding over de gevolgen hiervan.

5. Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze tegenover ons hebt uitgesproken.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de afweging van belangen funderen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking in het bijzonder niet voor het uitvoeren van een overeenkomst met u noodzakelijk is, wat door ons telkens bij de onderstaande beschrijving van de functies wordt vermeld. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar verzoeken wij om de redenen uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals dit door ons wordt gedaan. Indien u een beargumenteerd bezwaar indient, onderzoeken wij de situatie en zullen ofwel de gegevensverwerking staken resp. aanpassen ofwel u onze dwingende gerechtvaardigde redenen aanwijzen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en data-analyse. U kunt ons via de volgende contactgegevens informeren over uw bezwaar tegen reclame:

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
Duitsland
E-mail: datenschutz@faller.de

6. Gebruik van onze webshop

(1) Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst vereist dat u uw persoonsgegevens invoert die wij voor het afhandelen van uw bestelling nodig hebben. Voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten noodzakelijke verplichte gegevens zijn afzonderlijk gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. De door u ingevoerde gegevens verwerken we voor de afhandeling van uw bestelling. Daarvoor kunnen we uw betaalgegevens aan onze huisbank doorgeven. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt 1 sub b AVG. U moet een klantaccount aanmaken, waarin we uw gegevens voor latere andere aankopen kunnen opslaan. Bij het aanmaken van een account onder “Mijn FALLER” worden de door u ingevoerde gegevens herroepelijk opgeslagen. Alle andere gegevens kunt u in de klantenrubriek steeds bewerken. We kunnen de door u ingevoerde gegevens bovendien verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portefeuille of u e-mails met technische informatie te doen toekomen.

(2) U hebt altijd de optie om uw “Mijn FALLER”-account te laten deactiveren.

(3) Wij zijn handels- en fiscaalrechtelijk verplicht om uw adres-, betaal- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. We hanteren echter een beperking in de verwerking, d.w.z. dat uw gegevens slechts worden gebruikt voor het naleven van de wettelijke verplichtingen.

(4) Om onbevoegde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt de bestelprocedure via TLS-techniek versleuteld.

7. Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee we u over onze actuele interessante aanbiedingen informeren. De goederen en diensten waarvoor reclame gemaakt wordt, zijn benoemd in de verklaring van toestemming.

(2) Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dat wil zeggen dat wij u na uw aanmelding een e-mail naar het aangegeven e-mailadres sturen, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Bovendien slaan wij steeds uw gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Doel van de procedure is, uw aanmelding te bewijzen en evt. misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen ophelderen.

(3) Alleen het vermelden van uw e-mailadres is verplicht voor het toezenden van de nieuwsbrief. Het vermelden van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op voor het toezenden van de nieuwbrief. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 zin 1 punt a) AVG.

(4) Uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken en u kunt zich afmelden van de nieuwsbrief. De intrekking kunt u kenbaar maken door te klikken op de link die in iedere nieuwsbriefmail beschikbaar wordt gesteld, door een e-mail te sturen naar newsletter@faller.de of door een bericht te sturen naar de in de colofon vermelde contactgegevens.

8. Opslaan/wissen van uw gegevens

Voor zover er geen wettelijke bewaartermijn bestaat en/of opslag niet meer nodig is resp. het gerechtvaardigde belang bij de opslag niet meer bestaat, worden de gegevens gewist. Dit is het geval wanneer:

a) U geen bestelling uitvoert en geen toestemming geeft voor verdere informatie, contacten en/of

b) na beëindiging en volledige afsluiting van de overeenkomst er geen wettelijke bewaarplicht is die het wissen belemmert.

De verplichting tot bewaring van de persoonsgegevens kan tussen drie (3) en dertig (30) jaar liggen.

9. Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (»Google«). Google Analytics gebruikt zogenaamde »cookies«, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

(3) U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de functie »_anonymizeIp()«. Daardoor worden IP-adressen afgekort verder verwerkt; herleidbaarheid tot een persoon kan daarmee worden uitgesloten. Voor zover u door de over u verzamelde gegevens te identificeren bent, wordt dit dus direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee direct gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgebracht, heeft Google zich aan het EU-US Privacy Shield gebonden, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 punt f) AVG.

(6) Door Google opgeslagen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die gekoppeld zijn met cookies, gebruikersherkenningen (bijv. gebruikers-ids) of advertentie-ids (bijv. DoubleClick-cookies, advertentie-ids op Android apparaten) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Gedetailleerde informatie hierover vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl.

(7) Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht van de gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, evenals de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

10. Gebruik van socialmedia-plug-ins

(1) Wij maken momenteel gebruik van de volgende socialmedia-plug-ins: Facebook en Twitter. Wij gebruiken daarbij de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dat wil zeggen dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. De aanbieder van de plug-in kunt u herkennen aan de markering op het vakje met de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de button direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, krijgt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de overeenkomstige website van ons online aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder punt 3. van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook wordt volgens Facebook in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden dus persoonsgegevens van u doorgegeven aan de betreffende plug-in-aanbieder en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Aangezien de plug-in-aanbieder de gegevens voornamelijk via cookies verzamelt, adviseren wij u vóór het klikken op het grijze vakje alle cookies via de veiligheidsinstellingen van uw browser te wissen.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocedures, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doelen van de verwerking en de bewaartermijnen. Wij beschikken ook niet over informatie m.b.t. het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-in-aanbieder.

(3) De plug-in-aanbieder bewaart de over u verzamelde gegevens als gebruiksprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor het weergeven van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht van bezwaar tegen de vorming van deze gebruiksprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht tot de betreffende plug-in-aanbieder moet richten. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid te interageren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het aanbod voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. Rechtsgrond voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 lid 1 zin 1 punt f) AVG.

(4) Het doorgeven van gegevens gebeurt onafhankelijk van het feit of u een account bij de plug-in-aanbieder hebt en daar bent ingelogd. Wanneer u bij de plug-in-aanbieder bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw bij de plug-in-aanbieder bestaande account. Wanneer u op de geactiveerde button klikt en bijv. de site linkt, slaat de plug-in-aanbieder ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar mee aan uw contacten. Wij adviseren u na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, echter vooral vóór activering van de button, aangezien u op die manier een toewijzing aan uw profiel bij de plug-in-aanbieder kunt vermijden.

(5) Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de plug-in-aanbieder is te vinden in de hierna meegedeelde privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

(6) Adressen van de betreffende plug-in-aanbieders en URL's met hun privacyverklaringen:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Nadere informatie over de aanbieder en zijn gegevensverwerking vindt u onder:

https://www.facebook.com/terms/
https://www.facebook.com/privacy/explanation/
https://www.facebook.com/policies/cookies/

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich gebonden aan het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

11. Integratie van externe scripts

Wij gebruiken externe JavaScript-code. De bibliotheken van de verschillende aanbieders worden daarbij extern via een CDN (Content Delivery Network) geïntegreerd, om altijd toegang te hebben tot de nieuwste en veiligste versie. Bovendien verkorten we op die manier laadtijden van onze pagina's, omdat het zeer waarschijnlijk is dat u het CDN al op een andere pagina hebt gebruikt. In dat geval kan uw browser teruggrijpen op de in de cache opgeslagen kopie en hoeft hij deze niet nog een keer te downloaden. Als uw browser geen kopie in de cache heeft opgeslagen, worden gegevens zoals uw IP-adres door uw browser aan het overeenkomstige CDN overgedragen. De gegevens kunnen daarvoor ook in de VS worden verwerkt.

Wij gebruiken externe code van het JavaScript-framework Modernizr, beschikbaar gesteld door de derde aanbieder CDNJS / Cloudflare, https://cdnjs.com / https://www.cloudflare.com. Met dit script kunnen in het bijzonder de gebruikers van Internet Explorer onze pagina's geoptimaliseerd gebruiken.

12. Wijzigingsvoorbehoud

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en heeft als stand mei 2020.

Door het verder ontwikkelen van onze website en ons aanbod daarop of op grond van gewijzigde wettelijke voorschriften resp. overheidsvoorschriften kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen. De actuele privacyverklaring kan op elk moment op de website www.faller.de/cms_dl/nlNL/pid.488 door u worden opgeroepen en geprint (Sneltoets: Strg + P).

Winkelmandje
Aantla artikelen: 0
Som: 0,00 
tonen
Snelle bestelling
Spoorbreedtes     Thema's
Onze merken