Algemene Voorwaarden (AV) van Gebr. Faller GmbH – hierna te noemen Faller –, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach voor bestellingen in de online-shop www.faller.de

§ 1

Werkingssfeer, definities

(1) De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor alle via de webpagina www.faller.de via televerkoop (verzending) tussen de besteller en Faller gesloten overeenkomsten inzake de levering van het in de online-shop op de webpagina www.faller.de selecteerbare assortiment Afwijkende voorwaarden van de besteller die door Faller niet uitdrukkelijk schriftelijk worden erkend, vinden geen toepassing op de overeenkomst.

(2) De klant is consument voor zover het doel van de bestelde levering en diensten niet aan zijn zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegerekend. De klant is ondernemer voor zover hij bij het afsluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer kan elk(e) natuurlijke of rechtspersoon of juridisch partnerschap zijn. Als de bestelling beide doelen dient, dan is het voor de bepaling belangrijk welk doel de overwegend is.


§ 2

Sluiten van de overeenkomst

(1) De overeenkomst komt tot stand door de bestelling van de klant (verzoek van de klant) en de aanvaarding van deze bestelling door Faller. De op de webpagina www.faller.de vermelde goederen en diensten vormen slechts de uitnodiging tot het doen van bestellingen.

(2) De overeenkomst kan uitsluitend in de Duitse taal worden gesloten. De overeenkomst komt tot stand met:

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
D-78148 Gütenbach

Telefoon: +49 7723 651 0
Fax: +49 7723 651 123
E-mail: info@faller.de

Handelsregister bij het Amtsgericht Freiburg, HRB 610917


§ 3

Bestelling/verzoek van de klant

(1) De klant kan uit het de online-shop beschikbare assortiment goederen selecteren en deze via de knop »Winkelmandje« in een virtuele winkelwagen verzamelen. Via de knop »Betalingsverplichting bestellen« doet de klant een bindend verzoek tot koop van de goederen in de winkelwagen.

(2) Vóór het verzenden van de bestelling kan de klant de gegevens bekijken en wijzigen. De gegevens kunnen via de knop »Winkelmandje tonen« worden gewijzigd. Goederen kunnen met een klik op het prullenbaksymbool uit de winkelwagen worden verwijderd.

(3) Het verzoek tot koop kan alleen worden gedaan en aan Faller worden verzonden als de klant door het aanvinken van de velden »Ja, ik heb de privacyverklaring gelezen en ga ermee accoord.« en »Ja, ik ben het eens met de AVV.« deze contractuele voorwaarden accepteert en daardoor in zijn verzoek heeft opgenomen. De Algemene Voorwaarden en de privacy-voorwaarden zijn bij dit veld als link vastgelegd en voor de klant oproepbaar.

(4) Om te kunnen bestellen moet de klant zich registreren. De tekst van de overeenkomst wordt bij Faller opgeslagen. De klant kan deze na het verzenden van de bestelling inzien in zijn online-profiel (»Mijn FALLER«). De contracten kunnen met de toetsencombinatie: Ctrl + P worden afgedrukt.


§ 4

Ontvangstbevestiging/aanvaarding van het verzoek

(1) Faller stuurt de klant na ontvangst van het bezoek van de klant een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant via de toetsencombinatie Ctrl + P zelf kan afdrukken. De automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts dat de bestelling van de klant bij Faller is ontvangen en vormt geen aanvaarding van het verzoek.

(2) De overeenkomst komt pas tot stand door het afgeven van een verklaring van aanvaarding door Faller, die via een afzonderlijke e-mail (de verzendbevestiging) wordt verzonden.


§ 5

Levering, beschikbaarheid van de goederen

(1) Als er ten tijde van de bestelling door de klant geen exemplaren van het door hem geselecteerde product leverbaar zijn, dan deelt Faller dit onverwijld aan de klant mede. Een levering volgt alleen zo lang de voorraad strekt. Als het product permanent niet leverbaar is, ziet Faller van een verklaring van aanvaarding af. Een overeenkomst komt in dat geval niet tot stand. Dit deelt Faller eveneens zo spoedig mogelijk aan de klant mede.

(2) De bestelde goederen worden uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd. Als een levering binnen deze periode niet mogelijk is, deelt Faller dit onverwijld aan de klant mede.

(2) De aflevering geldt ten aanzien van de klant ook als bewerkstelligd als deze geschiedt aan een persoon die in hetzelfde huishouden als dat van de klant woonachtig is. Voor zover producten niet leverbaar zijn, zijn deelleveringen toegestaan, als ze ten aanzien van de klant redelijk zijn. Extra verzendkosten komen voor rekening van Faller.


§ 6

Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen die in de online-shop van Faller worden vermeld, luiden inclusief de telkens geldende wettelijke omzetbelasting.

(2) De klant ziet de verzendkosten in de bestelsjabloon. De verzendkosten komen voor rekening van de klant voor zover de klant niet gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht in de zin van § 10. Bij een verzending binnen Duitsland bedragen de verzendkosten EUR 5,95. Vanaf een bestelwaarde van EUR 50,- zijn er aan de verzending geen kosten verbonden. Bij een verzending binnen de Europese Unie variëren de verzendkosten afhankelijk van het land van levering tussen EUR 10,- en EUR 15,-.

(3) Bij een verzending naar locaties buiten Duitsland kunnen er extra kosten voor verzending, handling en invoerrechten verschuldigd zijn. Deze kosten richten zich naar gewicht, afmetingen, waarde en land van bestemming. In de voetregel van de bestelsjabloon van de online-shop vindt u boven de link »Verzending« een tabel »Verzendkosten« met daarin de kosten. Faller informeert de klant uit het EU-buitenland wanneer Faller geen fulfillment-partner inschakelt en de klant zelf de invoerrechten moet regelen.

(4) De verzending wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd logistiek bedrijf. Het risico komt voor rekening van Faller als de klant consument (§ 1 lid 2) is.


§ 7

Betalingsmodaliteiten

(1) De klant kan betalen via creditcard, PayPal of directe overschrijving. Betalen door het verzenden van contant geld of cheques is niet mogelijk. Behalve in het geval van grove nalatigheid of opzet van Faller, een wettelijke vertegenwoordiger of agent wordt aansprakelijkheid bij verlies uitdrukkelijk uitgesloten.

(2) In specifieke gevallen behoudt Faller zich ook een verwijzing naar een andere betaalwijze voor.

(3) De betaling van de koopprijs is onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd.

(4) De klant is alleen bevoegd tot verrekening met tegenvorderingen als de tegenvorderingen rechtsgeldig worden vastgesteld of niet worden betwist. De klant kan een recht van voorbehoud alleen uitoefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

(5) De goederen blijven tot aan de volledige betaling eigendom van Faller.


§ 8

Garantie voor verborgen gebreken, garantie

(1) Faller is aansprakelijk voor verborgen gebreken conform de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, met name conform §§ 434 ff. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Ten aanzien van ondernemers bedraagt de garantieplicht ten aanzien van door Faller geleverde zaken 12 maanden.

(2) Van aanvullende garantie op de door Faller geleverde goederen is alleen sprake als deze uitdrukkelijk in de verzendbevestiging bij het betreffende artikel is vermeld.


§ 9

Aansprakelijkheid

(1) Vorderingen van de klant tot schadevergoedingen zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens inbreuk op de privésfeer, de lichamelijke integriteit of de gezondheid of wegens de inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) en de aansprakelijkheid voor andere schade als gevolg van een opzettelijke of grof nalatige inbreuk door Faller die haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten betreffen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn die waarvan de naleving noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst.

(2) Bij inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen is Faller alleen aansprakelijk voor de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade als deze door lichte nalatigheid is veroorzaakt, tenzij het vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens inbreuk op de privésfeer, de lichamelijke integriteit of de gezondheid betreft.

(3) De beperkingen van lid 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en agenten van Faller, als vorderingen rechtstreeks tegen hen geldend worden gemaakt

(4) Een en ander laat de bepalingen van de productaansprakelijkheidswetgeving onverlet.


§ 10

Herroeping

Voor gebruikers geldt het volgende herroepingsrecht:

(1) Herroepingsrecht

U kunt de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de expediteur is, de laatste goederen in bezit hebt of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Gebr. Faller GmbH, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, telefoon: +49 (0)7723/651-0, fax: +49 (0)7723/651-123, e-mail: info@faller.de) middels een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde (aan het einde van deze pagina) voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, dan zullen we u onverwijld (bijv. per e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping doen toekomen. Voor de toekenning van de termijn volstaat het dat u de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

(2) Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zijn gemaakt doordat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden, meest voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalwijze die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gehanteerd, tenzij er met u iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u in verband met deze terugbetaling heffingen in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen weer hebben ontvangen of totdat u kunt aantonen dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het vroegste tijdstip is.

U dient de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn is toegekend als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De onmiddellijke kosten voor het retourneren van de goederen komen voor uw rekening. Een eventueel waardeverlies van de goederen wordt u alleen in rekening gebracht als dit waardeverlies op een voor de inspectie van de staat, de eigenschappen en de werkwijze van de goederen niet noodzakelijke omgang met u is terug te voeren.

(3) Bijzondere aanwijzingen - uitsluiting van het herroepingsrecht

Conform § 312g lid 2 BGB bestaat er geen herroepingsrecht bij overeenkomsten inzake de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan voor de productie een individuele keuze of bestemming door de consument maatgevend is of die eenduidig op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou zijn verstreken. Van een herroepingsrecht is voorts geen sprake bij de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de betreffende verzegeling na de levering is verwijderd.


Voorbeeld herroepingsformulier

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.

Herroeping

Ter attentie van:
Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
D-78148 Gütenbach
Fax: +49 7723 651 123
E-mail: info@faller.de

Bij deze herroep ik de door mij afgesloten overeenkomst inzake de koop van de volgende goederen (a.u.b. aanvullen):

Besteld op/ontvangen op (doorstrepen wat niet van toepassing is):

Naam consument:

Adres (straatnaam):

Adres (postcode, plaatsnaam):

Handtekening (alleen bij verklaring op papier):

Datum:


§ 11

Opmerkingen m.b.t. het verwerken van gegevens

(1) Faller verzamelt en verwerkt in het kader van de tenuitvoerlegging van overeenkomsten persoonsgegevens van de klanten. Dit dient voor het uitvoeren van de bestelling. De persoonsgegevens worden, deels, voor het uitvoeren van de order doorgegeven aan derden, bijv. de naam en het e-mailadres aan de ingeschakelde logistieke dienstverlener voor het uitleveren van de goederen en informatie over de status van de uitlevering of naam en adres voor het inwinnen van informatie bij het SCHUFA (Duits instituut voor algemene kredietbewaking).

(2) De klant kan te allen tijde inzicht of schriftelijke informatie over zijn bij Faller opgeslagen gegevens krijgen en zelf besluiten welke gegevens evt. moeten worden gewist.

(3) Bovendien heeft de klant altijd de mogelijkheid om de door hem opgeslagen gegevens onder »Mijn FALLER« met de knop »Mijn gegevens« in zijn profiel op te vragen en deze te wijzigen. Voor het overige wordt ten aanzien van instemmingen van de klant en nadere informatie m.b.t. het verzamelen, verwerken en gebruik van gegevens verwezen naar de »Algemene privacyverklaring«, die op de webpagina van Faller te allen tijde via de knop »Gegevensbescherming« in afdrukbare vorm kan worden opgevraagd. De gegevens kunnen pas worden gewist als er geen wettelijke bewaarplichten meer bestaan.

(4) Zonder instemming van de klant zal Faller gegevens van de klant niet voor reclame- of marketingdoeleinden of voor opinieonderzoek gebruiken.


§ 12

Instructies m.b.t. het retourneren van batterijen

(1) Batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden aangeboden. De klant is wettelijk verplicht om oude batterijen te retourneren. Oude batterijen voor eigen gebruik kunnen zonder kosten bij elk verkooppunt, bij openbare afvalscheidingsstations of bij batterijen die Faller heeft verkocht bij Faller worden geretourneerd.

(2) Batterijen of accu’s die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste kliko. Nabij het klikosymbool staat de chemische aanduiding van de schadelijke stof. »Cd« staat voor cadmium, »Pb« staat voor lood en »Hg« voor kwik.


§ 13

Informatie conform de Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (Duitse wetgeving inzake geschillenbeslechting, VSBG)

Faller is niet bereid of verplicht om aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een orgaan voor geschillenbeslechting in de zin van de Verbraucherstreitbeilegungsgesetz deel te nemen.


§ 14

Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen Faller en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing. De rechtskeuze geldt ten aanzien van consumenten niet in zoverre dat de klant daardoor de bescherming wordt ontnomen die hem wordt geboden door de bepalingen waarvan conform het recht van de staat waarin de klant zijn gewone verblijfplaats heeft niet door een overeenkomst mag worden afgeweken.

(2) Als de klant ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam is, dan is uitsluitend de rechter in de vestigingsplaats van Faller bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Dit geldt eveneens als de klant geen algemene bevoegde rechter in Duitsland heeft of de gewone verblijfplaats op de datum van het beroep niet bekend is.

(3) De overeenkomst blijft ook als specifieke bepalingen wettelijk onverbindend zijn voor het overige bindend. Voor de onverbindende bepalingen treden, voor zover aanwezig, de wettelijke voorschriften in de plaats. Voor zover dit voor een partij een onredelijke last zou betekenen, wordt de overeenkomst echter als geheel onverbindend.


Versie: maart 2019

Winkelmandje
Aantla artikelen: 0
Som: 0,00 
tonen
Snelle bestelling
Spoorbreedtes     Thema's
Onze merken